Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2019

1836 a5c2
Reposted fromkniepuder kniepuder viairmelin irmelin
2053 887a
Reposted fromkniepuder kniepuder viairmelin irmelin
2205 73f7 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viahormeza hormeza
0807 b17f 500
Reposted fromexistential existential viahormeza hormeza
I stało się coś okropnego: wszystkie formy pośrednie są między nami niemożliwe.
— Agnieszka Osiecka w liście do Jeremiego Przybory
3757 c35d
Reposted fromkniepuder kniepuder viairmelin irmelin
8061 7213 500
Reposted fromble ble viaprzeblyski przeblyski

December 01 2019

4662 dc29 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viahormeza hormeza
8612 b176 500
Reposted fromlllm lllm viahormeza hormeza

November 28 2019

2825 9dda 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne

November 25 2019

"Myślę o Tobie więcej, niż wolno jednemu człowiekowi myśleć o drugim, bo to już staje się pogaństwo i bałwochwalstwo. Okropnie tęsknię".

Jarosław Iwaszkiewicz w liście do Jerzego Błeszyńskiego

Reposted fromjustmine justmine via12czerwca 12czerwca

November 24 2019

8009 bb17 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern via12czerwca 12czerwca

November 21 2019

3747 8063
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

November 20 2019

Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny, to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda.  
— Audrey Hepburn
Reposted fromlovvie lovvie viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
7486 22af 500
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa

November 17 2019

3502 4360 500
Kiedyś przecież wrócę. Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko - "Sowa, córka piekarza"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca

November 16 2019

4377 abea 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza

November 15 2019

6494 e312 500
Reposted fromscared scared viabesomeoneelse besomeoneelse

November 10 2019

5133 40c0
Reposted fromAng3ll Ang3ll viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl