Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2019

6551 fc20 500
Reposted fromWilalena Wilalena vialaparisienne laparisienne

July 16 2019

0279 b394 500

July 14 2019

9493 b290
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro viairmelin irmelin
3703 1cf7 500
Reposted fromsoftboi softboi via12czerwca 12czerwca

July 10 2019

6490 8158 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via12czerwca 12czerwca

July 09 2019

5729 614b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza

July 07 2019

4459 2e0c 500
Reposted fromsoftboi softboi viabesomeoneelse besomeoneelse

July 06 2019

3361 3870 500

June 29 2019

8792 e9b3 500
Reposted fromsoftboi softboi via12czerwca 12czerwca
1790 fe46 500
Reposted fromsoftboi softboi viaseleneskin seleneskin
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viaseleneskin seleneskin

June 26 2019

4230 9058 500
Reposted frommikroiver mikroiver viairmelin irmelin
1697 92cf 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viairmelin irmelin

June 25 2019

4640 fe7e 500

June 24 2019

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl