Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

1539 454a 500
Reposted fromliwaj liwaj viagdziejestola gdziejestola
Tyle było rzeczy do omówienia, że oboje zamilkli.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola

September 21 2017

6708 26c6
Reposted fromAmericanlover Americanlover
6703 1e30

stuff-from-weheartit:

via Weheartit

Reposted fromAmericanlover Americanlover
1498 7eb0
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaseleneskin seleneskin
7952 a20e
Reposted fromnfading nfading viagdziejestola gdziejestola
1542 4d45
Reposted fromkotowate kotowate viaseleneskin seleneskin
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
Kiedy zdążyłam tak skomplikować sobie życie?
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
6832 cf30 500
Reposted fromjossie jossie viagdziejestola gdziejestola
1523 45d1
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
4084 7c1f 500

Jedynymi osobami, z którymi powinieneś wyrównać rachunki są ci, którzy Ci pomogli.

— John E. Southard
(100+) Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viamikrokosmos mikrokosmos
2902 b699
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaPoranny Poranny
po pewnym czasie będziesz miał mnie już dość i odejdziesz. zawsze tak jest.

me (via

zabijmysiee

)

M :))1

(via niedopowiedzeni-a)

Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
Chcę od twoich oczu dostać jedno zostań.
— Ania Dąbrowska ,,Nieprawda"
2643 31b1
Reposted frommoth-into-flame moth-into-flame viairmelin irmelin
9861 6b1f
Reposted fromSzczu Szczu viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl